Projekti 

  • bazen zoo
  • bazen zoo
  • bazen zoo
  • bazen zoo
  • bazen zoo

Brdo, Ljubljana

Sanacija bazena za morske leve

Investitor: Živalski vrt Ljubljana

Opis: Za naročnika Živalski vrt Ljubljana smo v avgustu 2019 izvedli sanacijo zunanjega bazena za morska leva. Gradbena in obrtniška dela so obsegala obnovo fasade, sanacijo bazena in bazenskega okna, izdelava sistema senčenja s sončnimi jadri, kanalizacija odpadne slane vode in prenova elekto-instalacijskih del.

Brdo, Ljubljana

Večstanovanjski objekt Brdo

Opis: Za investitorja smo v celoti izvedli gradnjo (gradbena in obrtniška dela) večstanovanjskega objekta s 6 stanovanji. Gradnja je potekala od avgusta 2017 do novembra 2018.

Unec

Rušenje CP Unec Sever/Jug

Opis: Na objektu CP Unec (Sever/jug) so bila izvedena naslednja dela:
- rušitev objekta cestninskih postaj in pripadajoče infrastrukture
- preureditev javne razsvetljave-elektroinstalacijska dela
- obnovljena horizontalna in vertikalna prometna oprema.

Zadobrova

Volvo - prodajno servisni center

Opis: Na objektu VOLVO Ljubljana smo izvedli zemeljsko pripravljalna dela pred pričetkom gradnje skupaj z ureditvijo kanalizacije. Po končanju gradnje smo izvedli celotno
zunanjo ureditev.

Dol pri Ljubljani

Sanacija plazu - Janče

Investitor: Občina Dol pri Ljubljani

Opis: Za naročnika Občino Dol pri Ljubljani smo izvedli gradbena in zemeljska dela na objektu »Sanacija plazu na JP 569541 – OBMOČJE 1 (Janče)«. Gradbena dela so obsegala rušitev obstoječega zidu s strojnim izkopom in planiranjem temeljnih tal. Na novo je
bil vgrajen podložni asfalt in železni profili ter kamniti bloki. Urejeno je bilo odvodnjavanje. Urejene so bile cestne površine in brežina. Dela so bila
opravljena v novembru 2018.

Dol pri Ljubljani

Sanacija plazu - Osredke

Investitor: Občina Dol pri Ljubljani

Opis: Za naročnika Občino Dol pri Ljubljani smo izvedli gradbena in zemeljska dela na objektu »Sanacija plazu na JP 569161 – območje 3 (Osredke)«. Gradbena dela so obsegala strojni izkop in planiranje temeljnih tal. Vgrajeni so bili železni profili in kamniti bloki.
Urejeno je bilo še odvodnjavanje, cestne površine in brežine. Delo so bila opravljena od septembra do novembra 2018.

Kranj

Objekt Eurospin, Kranj

Gradbena dela in celotna zunanja ureditev na objektu Eurospin, Kranj ter gradbena dela za elektroinštalacijska dela na objektu.

Dol pri Ljubljani

Izgradnja rolkarske steze "odsek 1"

Investitor: Občina Dol pri Ljubljani

Opis: Celotna izvedba steze (pripravljalna dela, zemeljska dela, ki so obsegala izkop, planum, humuziranje, polaganje filca), ureditev odvodnjavanja, opreme cest, vgradnja kanalet, asfalitranje in zatravitev.

Dol pri Ljubljani

Sanacija plazu v Križevski vasi

Investitor: Občina Dol pri Ljubljani

Opis: Izkop, zaščita gradbene jame, oporni zid, izvedba odvodnjavanja, izvedba kamnite zložbe, asfaltiranje, oprema cest.

Biotehnična fakulteta, Ljubljana

Zemeljska dela in ureditev kanalizacije pri gradnji biotehnične fakultete, oddelek za lesarstvo

Zemeljska dela in ureditev kanalizacije

Dolsko

Ureditev pločnika in ceste v Dolskem

Pripravljalna dela, rušitvena dela, zemeljska dela so obsegala izkop, planum, nasip in posteljice, humuziranje), izdelava nosilne plasti, vgradnja cestnih robnikov, vgraditev granitnih kock, vgradnja zapornih stebričkov, ureditev odvodnjavanja, javna razsvetljava, ureditev ceste in hodnika za pešce.

Ljubljana

Rekonstrukcija Kajuhove ceste

Zemeljska dela, kanalizacija in zunanja ureditev

Ljubljana

Obnova obvoznice

Prevoz materiala na deponijo in iz nje, prevoz asfaltne mase, nakladanje na deponiji.

Smlednik

Novogradnja izobraževalno - gospodarskega objekta in ureditev zunanjih športnih površin VIZ Smlednik

Celotna izgradnja objekta skupaj z zemeljskimi deli in kanalizacijo.

Dorfarje

Sekundarna kanalizacija

Izgradnja sekundarne kanalizacije v delu naselja Dorfarje in sicer izgradnja fekalne kanalizacije v skupni dolžini 317 m in obnova dela vodovoda v skupni dolžini 284 m ter ostala dela vezana na izvedbo.

Supernova Rudnik

Preureditev poslovnega prostora

Rušitvena dela (rušenje opečnatih sten, montažnih betonskih sendvič panelov, vrat), krpanje notranjih ometov, utorov v obstoječih tlakih, gradbena dela, meteorna
kanalizacija, ureditev zunanje rampe.

Slovenska cesta

Sanacija ploščadi

Rezanje asfalta, rušenje in odstranjevanje tlaka in estriha, ročni izkop, razrez hidroizolacije in toplotne izolacije, naklonski beton, dobava in vgradnja betonskega
tlaka, asfaltnega tlaka, AB podložne plošče, gramozno nasutje, demontaža in montaža LŽ rešetk in pokrovov z okvirjem, kanalet, odtočnih cevi.

Postojna in Pivka

Nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka

Gradbena dela pri ureditvi vodovoda na odseku VH Sovič - RO zalog

Metelkova, Ljubljana

Sanacija napak na ploščadi muzejskega kompleksa

Sanacijska dela na ploščadi.

Kleče

Rušitev objekta na Vodarni Kleče in pozidava prizidka

Rušitev obstoječega objekta in pozidava prizidka v Vodarni Kleče.

Brnik

Zemeljska dela na povezavi HEP1 s HEP2

Pripravljalna in zemeljska dela

Brdo

Izdelava opornega zidu in ureditev parkirišča

Oporni zid v dolžini 50 m, ureditev odvodnjavanja, drenaže, kanalizacije, asfaltiranje.

Ihan

Izdelava temeljne plošče

Izdelava temeljne plošče za montažno hišo.

Dol Pri Ljubljani

AP Brinje

Izgradnja avtobusnega postajališča Brinjev občini Dol pri Ljubljani. Izkop, izvedba temeljnih tal, kanalizacija, dobava in montaža za nadstrešnice AP in ekološkega otoka, asfaltiranje.

Kotnikova, Ljubljana

Sanacija kletne garaže in ploščadi 

V letu 2015 smo izvedli celotno sanacijo  kletne garaže in ploščadi na Kotnikovi ulici v Ljubljani. Zahtevne sanacije segregiranih mest betonov, poškodovane armature, izvedba naklonskih betonov z mikrovlakni, izvedba hidroizolacije po sistemu SERVIDEK/SERVIPAK, 50 m kanalete, asfaltiranje neposredno na hidroizolacijo.

Razori

Sanacija temeljev in vlage

Na objektu Razori smo sanirali temelje in zaščitili objekt pred vlago.

Komenda

Priprava terena

Izkop, nasip ter kompletna priprava za postavitev montazne AB konstrukcije

Kopališče Kolezija

Prevozi pri gradnji

Odvoz izkopa na deponijo.

Letališče Brnik

Obnova ploščadi in servisne ceste

Obnova dela glavne letališke ploščadi in servisna cesta ob letališki ograji. Širok strojni izkop z odvozom, planum temeljnih tal, nasipi in zasipi.

Objekt Velenjka

Sanacija kanalizacije garaže

V trgovskem centru Velenjka v Velenju smo poleti 2014 v garažni hiši sanirali kanalizacijo.

Brdo

Zemeljska dela

Zemeljska dela na objektu Brdo – Sklop F3 v Ljubljani, Izkop zemljine in odvoz na deponijo ter zemeljska dela v in ob kleti.

Ilirska Bistrica

Zunanja ureditev vrtca

Zunanja ureditev pri izgradnji centralnega vrtca Ilirska Bistrica.